Chứng nhận

KR Certificate -GOT 2018

 

                    

 

VR Certificate -GOT 2018

 

BV - FF No. SIG0.PTA.201310310702 PM

 

BV - Lifeboat No. SIG0.PTA.201310313519 PM

 

BV - Liferaft No. SIG0.PTA.201310313306 PM

 

12FE057 - Fire fighting NKK for GOTCO

 

12LA042 - Lifeboat NKK for GOTCO

 

12LR029 - Liferaft NKK for GOTCO

 

Tiện ích & Hỗ Trợ
+84.903 302 314
Đang xem: 3 __ 168389