Bảo dưỡng bè cứu sinh

GOTCO cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh theo quy định của IMO 761(18) và của nhà sản xuất. Các lọai bè chúng tôi đã được ủy quyền bởi nhà sản xuất gồm:

 

1.  SAMGONG INDUSTRIAL CO., LTD (KOREA) 

     (All types: SG-SV and SG-D) 

2.  SHANGHAI YOULONG RUBBER PRODUCTS CO., LTD (CHINA) 

     (Types: KHA; KHZ; KHD; KHZD; KHR; KHK; KHY; KHYJ and KHY(SR)) 

3.  SHANGHAI HUAXIANG DACHENG RUBBER & PLASTIC CO., LTD  (CHINA) 

     (Types: HYF and QJF) 

4.  SHANGHAI STAR RUBBER PRODUCTS CO., LTD (CHINA) 

     (Types:  RAFT and SMLR) 

5.  SHANGHAI HAIAN LIFE-SAVING EQUIPMENT CO., LTD (CHINA) 

       (Types:  HAF-A; HAF-D and HAF-K) 

6.  SHANGHAI CUNHONG MARINE LIFESAVING APPLIANCE (CHINA) 

       (Types:  CUNHONG & SAFINDO including "CHF" & "SLR" series) 

7.   SHANGHAI CUNHONG MARINE LIFESAVING APPLIANCE (CHINA) 

       (Types:  TOKUGAWA including "DLR" series)

8.  JIANGSU HAINING MARINE EQUIPMENT CO., LTD  (CHINA) 

       (Types:  HNF-A; HNF-D; HNF-K ... ) 

9.  NINGBO HAIFENG LIFE-SAVING APPLIANCE MANUFACTURING CO., LTD (CHINA) 

       (All types of CRV: CRVF-A; CRVF-D; CRVF-U; CRVF-Z ... ) 

10. NINGBO NEPTUNE LIFE-SAVING EQUIPMENT CO., LTD (CHINA) 

       (Types:  ATOB; ADL; ADLRS; ASR; AOR; YT; YSR; YJT)   

        

Tiện ích & Hỗ Trợ
+84.903 302 314
Đang xem: 15 __ 168401