Đăng Kiểm Hàn Quốc (KR)

  • KR – Phao bè và xuồng cứu sinh
  • KR – Hệ thống và bình cứu hỏa