Đăng Kiểm Nhật (NK)

  • NK – Hệ thống và bình cứu hỏa
  • NK – Bè cứu sinh
  • NK – Xuồng cứu sinh