Đối tác

Đăng Kiểm Pháp – BV

Chúng tôi giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu suất của khách hàng, về Chất lượng, Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội

https://www.bureauveritas.vn/

Các chứng nhận

BV – Xuồng cứu sinh
BV – Phao bè cứu sinh
BV – Hệ thống và bình cứu hỏa
BV – Thiết bị thở SCBA